tt

Thực tiễn TTHCM

Cơ sở lý luận của tư tưởng Hồ Chí Minh

Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới

Vấn đề độc lập dân tộc

Tại sao Hồ Chí Minh khẳng định: “Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi thì phải đi theo con đường cách mạng vô sản”

Chủ trương tập hợp lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc

Sự sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong luận điểm: “Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc”

Một số đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM VÀ NHIỆM VỤ CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

Tính chất của thời kỳ quá độ: Đây là thời kỳ cải biến sâu sắc nhất nhưng phức tạplâu dàikhó khăngian khổ vì:

 • Chúng ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, không trải qua giai đoạn phát triển TBCN nên chúng ta phải xây dựng nền tảng vật chất, kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của nhân nhân rồi mới đi xây dựng CNXH.
 • Ở các nước tư bản họ đi lên CNXH dễ dàng vì ở đó đã có những thành tựu về cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng đã đáp ứng được nhu cầu của người dân rồi.
 • Chúng ta còn vấp phải thù trong giặc ngoài, những trở lực (những yếu tố tiêu cực: tham ô, tham nhũng, không đoàn kết, bè phái, dây dưa, những căn bệnh thành tích, mê tín dị đoan…) kìm hãm đi lên CNXH.

Đặc điểm của thời kỳ quá độ: Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ quá độ ở Việt Nam là từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, không trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Đây là đặc điểm lớn nhất, bao trùm nhất, chi phối các đặc điểm khác và nhiệm vụ của thời kỳ quá độ.

Nhiệm vụ của thời kỳ quá độ: Đấu tranh cải tạo, xóa bỏ tàn tích của chế độ xã hội cũ, xây dựng các yếu tố mới phù hợp với quy luật tiến lên chủ nghĩa xã hội trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.

4 NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

Thứ nhất, mọi tư tưởng, hành động phải được thực hiện trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin.

Thứ hai, phải giữ vững độc lập dân tộc.

Thứ ba, phải đoàn kết, học tập kinh nghiệm của các nước anh em.

Thứ tư, xây phải đi đôi với chống.

Mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

– Độc lập dân tộc là cơ sở, tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội

– Chủ nghĩa xã hội là điều kiện để bảo đảm nền độc lập dân tộc vững chắc

– Điều kiện để bảo đảm độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

 • Phải bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản trong suốt tiến trình cách mạng.
 • Phải củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc (nhằm tạo Sức mạnh nội sinh, tăng cường tinh thần yêu nước, đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc).
 • Phải đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với cách mạng thế giới (Sức mạnh ngoại sinh).

Tính tất yếu và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tính tất yếu

Trước khi TDP xâm lc, nhiều phong trào nổ ra nhưng đều thất bại do chưa có đường lối đúng đắn, chưa có người lãnh đạo. Tất cả các phong trào đấu bị dập tắt trong biển máu.

Khi Đảng ra đời, Đảng đã vận động, giác ngộ quần chúng giai cấp vô sản ở mọi nơi.

Khi Đảng ra đời là một tất yếu khách quan của QCND, mong muốn có Đảng ra đời để vận động, tổ chức, lãnh đạo dân chúng.

Vai trò

Vận động, tổ chức, liên lạc.

Phương thức lãnh đạo

Là chủ trương, đường lối, chiến lược, những thể chế thành văn bản pháp luật.

Để có được chủ trương đường lối đúng đắn thì Phải đi sâu vào quần chúng nhân dân, phải vì nhân dân phục vụ, phải gương mẫu, phải là đạo đức, văn minh.

 • Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng trước hết phải có: đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy
 • Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu, vai trò lãnh đạo của Đảng cũng là một tất yếu – điều đó xuất phát từ yêu cầu phát triển của dân tộc Việt Nam. 
 • Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là một đảng chính trị tồn tại và phát triển theo những quan điểm của V.I.Lênin về đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. 

Những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng

Mọi chủ trương, đường lối đều phải lấy chủ nghĩa Mac – Lênin làm nền tảng

Đảng phải lấy chủ nghĩa Mac – Lênin làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động nghĩa là: Phải trung thành với chủ nghĩa M L và vận dụng sáng tạo trong điều kiện hoàn cảnh tùy từng nơi, không dập khuôn, giáo điều, máy móc.

Đảng có vững thì phải lấy CN làm cốt. Đảng không có chủ nghĩa giống như người không có trí khôn, không có bàn chỉ nam.

Tập trung dân chủ

Là thể hiện sự thống nhất từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thống nhất từ tư tưởng dẫn đến thống nhất về hành động. Vì vậy cấp dưới phải có cấp trên, địa phương phải có trung ương, Đảng viên phải phục tùng điều lệ đảng, cá nhân phải phục tùng tập thể.

Dân chủ là mọi vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia, dân tộc phải được đưa ra trước nhân dân, phải được bàn bạc một cách công khai.

Tự phê bình và phê bình

Theo HCM thì tự phê bình trước và phê bình sau. Bao giờ tự phê bình mình được thì mới phê bình thường khác nhưng trên cơ sở có lý có tình.

Phê bình là phê bình công việc, không phải phê bình con người.

Mục đích của phê bình là giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Phê bình phải thẳng thắn, trung thực, thật thà, không được thêm bớt trên cơ sở giúp đỡ lẫn nhau.

Nguyên tắc này được HCM ví như công việc rửa mặt hằng ngày.

Kỷ luật nghiêm minh, tự giác

Đảng là một tổ chức nghiêm khắc.

Kỷ luật Đảng áp dụng với mọi người đều như nhau, sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ kỷ luật, muôn người như nhau, cùng 1 ý chí hành động.

Đây cũng là thước đo lòng tự giác của các đảng viên

Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới

Bởi vì bản thân Đảng như 1 cơ thể sống cần phải rèn luyện tu dưỡng, nếu như cơ thể đó không được chăm sóc, không được bồi dưỡng thì nó sẽ yếu dần.

Vì vậy Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới để ngày càng trong sáng và vững mạnh.

Vào Đảng không phải là mục đích tự thân làm quan phát tài mà là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong xây dựng Đảng. Để làm cho mỗi cán bộ đoàn viên làm tròn nhiệm vụ, sứ mệnh mà đảng giao phó nên phải toàn tâm toàn ý.

Việc gì có lợi cho dân dù nhỏ đến mấy cũng phải hết sức làm, Việc gì có hại cho dân dù nhỏ đến mấy cũng phải hết sức tránh.

Giữ gìn đoàn kết trong Đảng

Là cơ sở để đoàn kết toàn xã hội. Trong Đảng k đoàn kết thì dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng.

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc và của Đảng.

Quan hệ mật thiết với nhân dân

Là mối quan hệ máu thịt, khăng khít, mọi chủ trương đường lối của Đảng.

Đảng phải Quan hệ mật thiết với nhân dân để có những đường lối đúng đắn, được coi là 1 trong những nguyên tắc hàng đầu của Đảng.

Đoàn kết quốc tế

Đảng phải đoàn kết quan hệ quốc tế trong sáng.

Trong di chúc Người mong Đảng ta gia sức hoạt động góp phần vào khối đoàn kết với các Đảng anh em trên nền tảng CN ML

14. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp của nhà nước

THEO CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Nhà nước:

 • Là một phạm trù củ lịch sử,
 • sản phẩm tất yếu của một xã hội có giai cấp vì vậy bao giờ cũng mang bản chất của 1 giai cấp nhất định,
 • Không có nhà nước nào là nhà nước phi giai cấp, nhà nước đứng trên giai cấp.

THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là nhà nước mang bản chất của giai cấp công nhân, biểu hiện ở 3 nội dung:

 • Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vị trívai trò cầm quyền
 • Tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong sự phát triển đất nước. 
 • Nguyên tắc tổ chứchoạt động của nó là nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Bản chất giai cấp nhà nước ta thể hiện ở chỗ mang bản chất của giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân tính dân tộc sâu sắc.

TRONG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM, BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN THỐNG NHẤT VỚI TÍNH NHÂN DÂN VÀ TÍNH DÂN TỘC

– Nhà nước Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của rất nhiều thế hệ người Việt Nam, của toàn thể dân tộc. 

– Nhà nước Việt Nam ngay từ khi ra đời đã xác định rõ và luôn kiên trì, nhất quán mục tiêu vì quyền lợi của nhân dân, lấy quyền lợi của dân tộc làm nền tảng. 

– Trong thực tế, Nhà nước mới ở Việt Nam đã đảm đương nhiệm vụ mà toàn thể dân tộc giao phó là tổ chức nhân dân tiến hành các cuộc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển tiến bộ của thế giới. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân

NHÀ NƯỚC CỦA NHÂN DÂN 

Là nhà nước mà tất cả mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân.

Là “dân là chủ” – thể hiện vị thế, địa vị của nhân dân đối với quyền lực nhà nước.

Nhân dân có quyền kiểm soát, phê bình nhà nước, có quyền bãi miễn những đại biểu mà họ đã lựa chọn, bầu ra và có quyền giải tán những thiết chế quyền lực mà họ đã lập nên.

NHÀ NƯỚC DO NHÂN DÂN

Là nhà nước do:

 • Dân ủng hộ
 • Dân lựa chọn
 • Dân bầu các vị đại diện.
 • Dân đóng thuế
 • Dân giúp đỡ

Nhà nước do dân còn có nghĩa là nhà nước do “dân làm chủ” nhấn mạnh quyền lợinghĩa vụ của nhân dân với tư cách người chủ

NHÀ NƯỚC VÌ NHÂN DÂN

Là Nhà nước khi nào thực hiện tốt NHÀ NƯỚC CỦA DÂN DO DÂN  thì thực hiện tốt NHÀ NƯỚC VÌ NHÂN DÂN.

Là nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng của nhân dânkhông có đặc quyền đặc lợi,

Là nhà nước thực sự trong sạch, cần kiệm liêm chính, các cơ quan nhà nước, các cán bộ nhà nước đều phải vì nhân dân phục vụ.

Ở đó, cán bộ vừa là đày tớ, nhưng đồng thời phải vừa là người lãnh đạo của nhân dân. (việc gì có lợi cho dân dừ nhỏ mấy cũng làm; việc gì có hại cho dân dù nhỏ mấy cũng phải hết sức tránh).

 • đầy tớ thì phải trung thành, tận tuỵ, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.
 • Là người lãnh đạo thì phải có trí tuệ hơn người, minh mẫn, sáng suốt, nhìn xa trông rộng, gần gũi nhân dân, trọng dụng hiền tài.
 • Như vậy, để làm người thay mặt nhân dân phải gồm đủ cả đức và tài, phải vừa hiền lại vừa minh. Phải như thế thì mới có thể “chẳng những làm những việc trực tiếp có lợi cho dân, mà cũng có khi làm những việc mới xem qua như là hại đến dân” , nhưng thực chất là vì lợi ích toàn cục, vì lợi ích lâu dài của nhân dân.

Nhà nước pháp quyền

LÀ NHÀ NƯỚC HỢP PHÁP HỢP HIẾN

Những ví dụ, biểu hiện thể hiện nhà nước hợp pháp hợp hiến?

 • Ngay sau khi đọc tuyên ngôn ĐL 1 ngày, HCM đề nghị chính phủ tổ chức cuộc TỔNG TUYỂN CỬ với chế độ phổ thông bỏ phiếu để lập nên Quốc hội rồi từ đó lập ra Chính phủcác cơ quan, bộ máy để có cơ sở pháp lý vững chắc để làm việc với quân Đồng Minh.

NHÀ NƯỚC THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT

Có nhiều biện pháp quản lý khác nhau nhưng trong nhà nước pháp quyền thì quan trọng nhất là quản lý bằng Hiến pháp và pháp luật.

Muốn vậy, trước hết, cần làm tốt công tác lập pháp.

Hồ Chí Minh chú trọng đưa luật pháp tới nhân dân để nhân dân nâng cao trình độ hiểu biếtsử dụng luật trong những quyền dân chủ, làm chủ của mình.

Hồ Chí Minh luôn nêu cao tính nghiêm minh của pháp luật. Tức là đòi hỏi pháp luật phải đúng và phải đủ; tăng cường tuyền truyền, giáo dục pháp luật cho mọi người dân;

PHÁP QUYỀN NHÂN NGHĨA

+ Là trước hết Nhà nước phải tôn trọng, bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền con người, chăm lo đến lợi ích của mọi người. 

+ Pháp luật có tính nhân văn, khuyến thiện.

17. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC LÀ VẤN ĐỀ CÓ Ý NGHĨA CHIẾN LƯỢC, QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA CÁCH MẠNG

+ Đại đoàn kết toàn dân tộc không phải là sách lược hay thủ đoạn chính trị mà nó mang tính chất lâu dài, nhất quán của cách mạng Việt Nam.

Không phải trong thời chiến chúng ta phải đoàn kết mà cả trong thời bình cũng phải đoàn kết vì nó hết sức quan trọng.

ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC LÀ MỘT MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

mục tiêu lâu dài của cách mạng.

Đảng là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam .

Đoàn kết là Nhiệm vụ hàng đầu của Đảng phải được quán triệt trong tất cả mọi lĩnh vực, từ đường lối, chủ trương, chính sách, tới hoạt động thực tiễn của Đảng.

Đảng có vai trò tập hợp, tổ chức quần chúng, tạo thực lực cho cách mạng

18: Điều kiện xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

KẾT THỪA TINH THẦN “YÊU NƯỚC – NHÂN NGHĨA – ĐOÀN KẾT” CỦA ÔNG CHA TA

Truyền thống này được hình thành, và phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước và đã trở thành giá trị bền vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Ví dụ: Chống dịch như chống giặc. máy atm phát gạo miễn phí, chung tay ủng hộ quỹ vắc xin. Không phân biệt dân tộc, tôn giáo.

PHẢI CÓ LÒNG KHOAN DUNG VÀ ĐỘ LƯỢNG VỚI CON NGƯỜI

Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi cá nhân cũng như mỗi cộng đồng đều những ưu điểm, khuyết điểm, mặt tốt, mặt xấu

Cho nên, vì lợi ích của cách mạng, cần phải có lòng khoan dung độ lượng, trân trọng phần thiện dù nhỏ nhất ở mỗi người, có vậy mới tập hợp, quy tụ rộng rãi mọi lực lượng. 

Ví dụ: Lắng nghe, cảm thông, chia sẻ với người khác, kiềm chế bản thân không thô bạo, chấp nhặt,…

PHẢI CÓ NIỀM TIN VÀO NHÂN DÂN

Với Hồ Chí Minh, yêu dân, tin dân, dựa vào dân, sống, phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân là nguyên tắc tối cao trong cuộc sống.

Ví dụ: Tiếp nhận các ý kiến của nhân dân trong việc xây dựng Đảng và Nhà nước.

19. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải đoàn kết quốc tế

ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ NHẰM KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI, TẠO RA SỨC MẠNH TỔNG HỢP CHO CÁCH MẠNG VIỆT NAM

+ Sức mạnh dân tộc: là sức mạnh của tinh thần yêu nước, sức mạnh của ý trí kiên cường bất khuất, sức mạnh của đại đoàn kết đân tộc,…

+ Sức manh thời đại: là sức mạnh của chủ nghĩa Mác – Lênin, sức mạnh của Cách mạng Tháng Mười Nga, sức mạnh của khoa học, công nghệ,…

ĐẠI ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ NHẰM CÙNG VỚI NHÂN DÂN THẾ GIỚI THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU CÁCH MẠNG CỦA THỜI ĐẠI

Mục tiêu cách mạng của thời đại Hồ Chí Minh: Hòa bình, độc lập, dân chủ, CNXH

Mục tiêu cách mạng của thời đại hiện nay: Hòa bình, dân chủ, phát triển kinh tế, chung tay chống dịch, cải thiện môi trường.

20: Lực lượng cần đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh

HCM có những chủ trương nào với đoàn kết quốc tế?

 • HCM mong muốn được làm bạn với tất cả các nước trên thế giới nhưng phải có điều kiện.

VN tham gia các tổ chức quốc tế như: WHO,ASEAN,ASEM(hội nghị Á-ÂU)…

PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ

Hồ Chí Minh cho rằng, chủ nghĩa tư bảnkẻ thù chung của nhân dân lao động toàn thế giới.

Chỉ có sức mạnh của sự đoàn kết, sự đồng tìnhủng hộ lẫn nhau của lao động toàn thế giới thì mới có thể chống lại được những âm mưu của chủ nghĩa đế quốc thực dân.

PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Hồ Chí Minh hiểu rõ âm mưu chia rẽ dân tộc của các nước đế quốc. Vì vậy, Người đã lưu ý Quốc tế Cộng sản những biện pháp nhằm “làm cho các dân tộc thuộc địa, từ trước đến nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại để liên minh với nhau chống lại CNĐQ”

ĐỐI VỚI CÁC LỰC LƯỢNG TIẾN BỘ, NHỮNG NGƯỜI YÊU CHUỘNG HÒA BÌNH, DÂN CHỦ, TỰ DO VÀ CÔNG LÝ

Hồ Chí Minh đã gắn cuộc đấu tranh giành độc lập ở Việt Nam với mục tiêu hòa bình, tự do và bình đẳng.

=>Để tập hợp và tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

21: Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa (3 vai trò)

Động lực con người xem xét trên 2 lĩnh vực là: con người cá nhân và con người tập thể.

Hiểu thế nào văn hóa là 1 mặt trận?

 • Nói đến mặt trận văn hóa là nói đến 1 lĩnh vực phản ảnh tính chất cam go, quyết liệt của hoạt động văn hóa, đó là cuộc CM trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Quan điểm Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng của con người Việt Nam trong thời đại mới

Q

TRUNG VỚI NƯỚC, HIẾU VỚI DÂN

Trung và hiếu là những khái niệm đạo đức cũ đã có từ lâu trong tư tưởng đạo đức truyền thống Việt Namphương Đông, phản ánh mối quan hệ lớn nhất và cũng là phẩm chất bao trùm nhất: “Trung với vua, hiếu với cha mẹ” (Quan niệm hạn hẹp trước đây, Hồ Chí Minh ví như là người đầu cắm xuống đất, 2 chân chổng lên trời.)

Phẩm chất này được Hồ Chí Minh sử dụng với những nội dung mới, rộng lớn: “Trung với nước, hiếu với dân”, đã tạo nên một cuộc cách mạng sâu sắc trong lĩnh vực đạo đức. (Được HCM ví như là người đầu ngẩng cao, 2 chân đứng song song dưới mặt đất)

TRUNG VỚI NƯỚC

 1. Đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của cách mạng lên trên hết.
 2. Quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu của cách mạng.
 3. Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

HIẾU VỚI DÂN

 1. Yêu dân, kính trọng dân, lấy dân làm gốc.
 2. Đề cao tinh thần phục vụ nhân dân.
 3. Luôn quan tâm chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
 4. Tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân, nâng cao dân trí để dân biết và sử dụng quyền làm chủ của mình. 

CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ

 1. Cần siêng năng, chăn chỉ, lao động có hiệu quả, có kế hoạnh, có năng suất với tinh thần tự lực cánh sinh
 2. Kiệm tiết kiệm, tiết kiệm thời gian, tiền bạc của nhân dân
 3. Liêmtôn trọng của côngcủa dân. Phải luôn trong sạch, không tham lam
 4. Chính thẳng thắn, đứng đắn
 5. Chí công vô tưsự công bằng, công tâm không thiên tư, thiên vị, làm việc công minh, thẳng thắn vì lợi ích tập thể.

THƯƠNG YÊU CON NGƯỜI, SỐNG CÓ TÌNH NGHĨA

Là tình cảm nhân ái sâu sắc, rộng lớn, trước hết dành cho những người nghèo khổ, những người bị mất quyền, những người bị áp bức, bị bóc lột không phân biệt màu da, dân tộc.

Người cho rằng, nếu không có tình yêu thương như vậy thì không thể nói đến cách mạngcàng không thể nói đến chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

CÓ TINH THẦN QUỐC TẾ TRONG SÁNG

HCM là hiện thân của tinh thần này, người đã hoạt động không mệt mỏi, là một chiến sĩ cách mạng, luôn luôn vì hòa bình của dân tộc, luôn luôn đấu tranh, ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các nước vì mục tiêu độc lập, hòa bình, tiến bộ, dân chủ, xã hội.

Đó là sự tôn trọnghiểu biếtthương yêu và đoàn kết với giai cấp vô sản toàn thế giới, với các dân tộc bị áp bức, với tất cả các dân tộc và nhân dân các nước, với những người tiến bộ trên toàn cầuchống lại mọi sự chia rẽ, hằn thùbất bình đẳng và phân biệt chủng tộc; chống lại chủ nghĩa dân tộc hẹp hòisôvanhbiệt lập và chủ nghĩa bành trướng bá quyền.

Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cườngnhưng luôn luôn kêu gọi phải tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế, đồng thời phải ra sức ủng hộ và giúp đỡ đối với các cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

23: Quan điểm Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng

3 nguyên tắc – 4 phẩm chất như câu trên

NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM, NÊU GƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC

NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM 

nét đẹp trong đạo đức truyền thống của dân tộc. Nó trái với hành vi đạo đức của kẻ thù: nói mà không làm, nói một đằng làm một nẻo, nói nhiều làm ít.

HCM là tấm gương sáng trong việc nói đi đôi với làm.

NÊU GƯƠNG VỀ ĐẠO ĐỨC

Là một nét đẹp của truyền thống văn hóa phương Đông.

Hồ Chí Minh cho rằng ” Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” cho nên tấm gương đó phải phản ánh đúng và thực tế thì mới có giá trị truyền thụ, có ý nghĩa và trở thành tâm gương đạo đức.

XÂY ĐI ĐÔI VỚI CHỐNG

 • Xây tức là xây dựng các giá trị, các chuẩn mực đạo đức mới;
 • Chống là chống các biểu hiện, các hành vi vô đạo đức, suy thoái đạo đức

TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC SUỐT ĐỜI

Đạo đức không phải là cái gì đó có tính “nhất thành bất biến”, mà nó được hình thành, phát triển do môi trường giáo dục, do sự rèn luyện, phấn đấu và tu dưỡng bản thân của mỗi người.

Thực tiễn cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do rèn luyện, phấn đấu hằng ngày.

Nó giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong.

Con người ngày hôm qua họ tốt đẹp, nhưng hôm nay không có nghĩa là họ tốt đẹp nếu lòng dạ họ không còn trong sáng nữa.

Cho nên chúng ta phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.

24: Quan điểm Hồ Chí Minh về con người và vai trò của con người

Theo HCM thì chữ người fgiair thích ntn? HCM giải thích theo 3 cấp độ:

 • chữ ngườinghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bè bạn; nghĩa rộng là đồng bào cả nước; rộng hơn nữa là cả loài người

QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI

Con người là một chỉnh thể, thống nhất về trí lực, tâm lực, thể lực, đa dạng bởi mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội (quan hệ gia đình, dòng tộc, làng xã, quan hệ giai cấp, dân tộc…) và các mối quan hệ xã hội (quan hệ chính trị, văn hóa, đạo đức, tôn giáo…).

Trong mỗi con người đều có tính tốt và tính xấu. Người giải thích “chữ ngườinghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bè bạn; nghĩa rộng là đồng bào cả nước; rộng hơn nữa là cả loài người”. Con người có tính xã hội, là con người xã hội, thành viên của một cộng đồng xã hội.

VỀ VAI TRÒ CỦA CON NGƯỜI

+ Con người là mục tiêu của cách mạng. Mục tiêu này được cụ thể hóa trong ba giai đoạn cách mạng nhằm:

 • giải phóng dân tộc,
 • giải phóng xã hội,
 • giải phóng giai cấp,
 • giải phóng con người. 

+ Con người là động lực của cách mạng. Con người là vốn quý nhất, động lực, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Nhân dân là những người sáng tạo chân chính ra lịch sử.

con người xã hội chủ nghĩa” Đó là những con người “có tư tưởng và tác phong XHCN”, “có ý thức làm chủ Nhà nước”, vì mọi người, mọi người vì mình, biết lo toan gánh vác công việc, không ỷ lại, không ngồi chờ, đùn đẩy công việc

25: Quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng con người

Ý NGHĨA XÂY DỰNG CON NGƯỜI

Xây dựng con người là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, nó vừa mang tính cấp thiết vừa mang tính lâu dài, có ý nghĩa chiến lược. Hoàn thành xây dựng con người là một trọng tâm, bộ phân hợp thành để trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước, nó cũng có quan hệ mật thiết đến nhiệm vị xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,…

Người cho rằng: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa” Đó là những con người “có tư tưởng và tác phong XHCN”, “có ý thức làm chủ Nhà nước”, “thấm nhuần sâu sắc tinh thần tập thể XHCN và tư tưởng mình vì mọi người, mọi người vì mình”, “chăm lo việc nước như chăm lo việc nhà”, “biết tự mình lo toan, gánh vác, không ỷ lại, không ngồi chờ, đùn đẩy công việc”; đồng thời, phải biết “thắng được chủ nghĩa cá nhân, lợi mình hại người, tự do vô tổ chức, vô kỷ luật và những tính xấu khác”

NỘI DUNG XÂY DỰNG CON NGƯỜI

Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng con người toàn diện vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đó là những con người có mục đích và lối sống cao đẹp, có bản lĩnh chính trị vững vàng,  những con người của chủ nghĩa xã hội, có tư tưởng, tác phong và đạo đức xã hội chủ nghĩa và năng lực làm chủ. 

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CON NGƯỜI

+ Mỗi người cần tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức

+ Nêu gương nhất là người đứng đầu, có ý nghĩa rất quan trọng

+ Kết hợp với các chế tài, quy định của pháp luật

+ Giáo dục đúng đắn, học hỏi thường xuyên, liên tục

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.